№1, 2011

ABOUT THE REGISTER OF SCIENTIFIC PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF ANALYTICAL-INFORMATION SYSTEM ON ITS BASIS
Tahmasib Kh. Fataliyev.

Some conceptual issues of organization and management of scientific activity on the basis of application of information technologies are described in the article. Main principles of development of analytical-information systems of the register of scientific problems are described, the block scheme is set and problems of an analytical-information supply of science management are reviewed. (p. 9-14) 

Keywords:information society, e-science, scientific directions, scientific problems, register of scientific problems, analytical-information system.
References
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. About necessity of realization of the concept electronic-science// PCI 2008. The second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, vol.1, september 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan, pp.75-77
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri / “Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri”, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, №4, s.77-83
 • “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının statusu haqqında” - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı.
 • Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında – AMEA RH-nin Qərarı, № 18/2, 06 oktyabr 2004-cü il.
 • Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında – AMEA RH-nin Qərarı, № 18/6, 18 noyabr 2009-cu il.
 • Elmin istiqamətləri üzrə problem şuralarının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında – Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının Qərarı, № 6/4, 22 dekabr 2009-cu il.
 • Elmin istiqamətləri üzrə problem şuraları haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə – Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi  Şurasının Qərarı,  № 6/5, dekabr 2009-cu il.
 • “AR-də 2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın və “AR-də 2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, 
  4 may 2009-cu il.
 • Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента (Management). Изд-во: Дело, 1997 г. 704 стр., http://www.ru/mescon_management.