НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
О РЕЕСТРЕ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ И РАЗРАБОТКЕ НА ЕГО ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Фаталиев Тахмасиб Х.

В статье рассматриваются некоторые концептуальные вопросы организации и управления научной деятельностью на основе применения информационных технологий. Описаны основные принципы разработки аналитическо-информационной системы Реестра научных проблем и задана структурная схема. Рассмотрены задачи аналитическо-информационного обеспечения управлением науки. (стр. 9-14)

Ключевые слова:информационное общество, э-наука, научные направления, научные проблемы, Реестр научных проблем, аналитическо-информационная система.
Литература
 • Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. About necessity of realization of the concept electronic-science// PCI 2008. The second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, vol.1, september 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan, pp.75-77
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri / “Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri”, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, №4, s.77-83
 • “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının statusu haqqında” - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı.
 • Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında – AMEA RH-nin Qərarı, № 18/2, 06 oktyabr 2004-cü il.
 • Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında – AMEA RH-nin Qərarı, № 18/6, 18 noyabr 2009-cu il.
 • Elmin istiqamətləri üzrə problem şuralarının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında – Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının Qərarı, № 6/4, 22 dekabr 2009-cu il.
 • Elmin istiqamətləri üzrə problem şuraları haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə – Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi  Şurasının Qərarı,  № 6/5, dekabr 2009-cu il.
 • “AR-də 2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın və “AR-də 2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, 
  4 may 2009-cu il.
 • Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента (Management). Изд-во: Дело, 1997 г. 704 стр., http://www.ru/mescon_management.