AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON MƏLUMAT DAŞIYICILARI İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN OBYEKTİ KİMİ
Ağayev Bikəs S., Mehdiyev Şakir A. , Əliyev Tətlan S.

Məqalədə bir sıra məlumat daşıyıcılarının informasiya təhlükəsizliyi və mühafizə problemləri araşdırılır. Elektron tullantıların daşıyıcılarında və kağızda saxlanılan məxfi və dövlət sirri daşıyan məlumatların qorunması, ehtiyat nüsxələrinin yaradılması, utilizasiyası, bərpa metodları və qurğuları analiz edilir. Məlumat daşıyıcılarının idarə edilməsi  sisteminin yaradılması məsələsi nəzərdən keçirilir. (səh. 46-55)

Açar sözlər:elektron tullantılar, elektron tullantıların utilizasiyası, elektron məlumat daşıyıcıları, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya mühafizəsi, maqnit-optik daşıyıcılar, strimmerlər.
Ədəbiyyat
  • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and the Council of 4 July 2012. On waste electrical and electronic equipment, http://www.ec.europa.eu
  • http://idtheftcenter.org/artman2/uploads/1/ITRC Breach 2011 20120207.pdf
  • “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” AR Qanunu, http://www.qanun.az
  • “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” AR Qanunu, http://www.qanun.az
  • Ağayev B.S., Əliyev T.S. Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2014, s. 196-199.
  • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompüterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri.// İnformasiya cəmiyyəti problemləri. Bakı, 2010, №2, s.3-8.
  • Прокофьев Н. Тяжелая артиллерия информационной безопасности // КомпьютерПресс, 2002, №3, с. 115-118.
  • Ağayev B.S., Əliyeva K.T. Elektron tullantılar problemi və informasiya təhlükəsizliyi / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”. Konfrans materialları. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2013, s.145-148.
  • http://www.ponemon.org/library/2014-global-report-on-the-cost-of-cyber-crime
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/Шредер_(устройство)