AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ İQTİSADİYYATIN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ İNFORMASİYANIN ROLU VƏ İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Həsənov R.T., Həsənli A.R.

Məqalədə qlobal iqtisadiyyatın mahiyyəti və onun idarə edilməsində informasiyanın rolu araşdırılır. İqtisadi informasiyanı və informasiya iqtisadiyyatını (xüsusilə, tranzitiv ölkələrdə)  xarakterizə edən amillər göstərilir. Tədqiq edilən sahədə mövcud olan elmi nəzəriyyələr analiz edilir. (səh. 32-40)

Açar sözlər:qlobal iqtisadiyyat, tranzitiv iqtisadiyyat, iqtisadi informasiya, informasiya iqtisadiyyatı, simmetrik informasiya, asimmetrik informasiya.
Ədəbiyyat
  • Абалкин Л.И. Курс  переходной  экономики,  Москва, 1997
  • Апатова И.В. Информационная парадигма экономической теории, Ученые записки Университета им. В.Вернадского, серия «Экономики» , том 19 (58), 2006
  • Гасанов Р. Управленческие особенности транзитивных экономик (на примере Азербайджанской Республики) “Кавказ и глобализация”, том 3, выпуск 1, 2009, CA& CC Press, Швеция
  • Государственное регулирование  рыночной экономики. Под ред. Столярова И.И. М. 2001
  • Друкер П. Задачи менеджмента в  21-ом веке, М. 2006
  • Родрик Д. Многочисленные рецепты экономического  роста, ИА АКИпресс, 2008 (http://www.akipress.org).
  • Товстых Л.Е. Новая информационная экономика,“Креативная экономика”,  № 4. 2007