AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SPAMLA MÜBARİZƏNİN HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ
Nəzirova Səadət. H.

Məqalədə spamla mübarizənin hüquqi aspektləri araşdırılır. O cümlədən, spamla mübarizə sahəsində beynəlxalq normativ sənədlər, xarici ölkələrin qanunvericilik aktları analiz edilir. Azərbaycan Respublikasında elektron poçt trafikində arzuolunmaz məktublarla mübarizənin effektivliyini artırmaq üçün mövcud müvafiq qanunvericilik və normativ aktlarda müəyyən dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. (səh. 91-96)

Açar sözlər:spam, hüquqi-normativ sənədlər, spam haqqında qanun, spamın zərəri, arzuolunmaz elektron məktublar.
Ədəbiyyat
 • Kaspersky security bulletin. Спам в 2010 году. http://www.securelist.com
 • Наместникова М. Спам и закон: осеннее противостояние. http://www.securelist.com
 • The London Action Plan on International Spam Enforcement Cooperation http://www.londonactionplan.org
 • Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001, http://conventions.coe.int
 • Алгулиев Р.М., Джабраилова З.Г. Азербайджан – соорганизатор Туннисского саммита в создании информационного общества. // Ренессанс. Баку: 15 ноября 2005 (на азерб.яз.) // Renessans. Baku: 15 Noyabr – 2005.
 • A Comparative analysis of spam laws: the quest for a model law. Geneva, 28 June – 01 July 2005. http://www.itu.int
 • Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the council, 12 July 2002 http://eurlex.europa.eu
 • ITU survey on anti-spam legislation worldwide. Geneva, 28 June – 01 July 2005. http://www.itu.int
 • Nevada anti-spam law, http://www.spamlaws.com
 • California anti-spam law, http://www.spamlaws.com
 • The CAN-SPAM Act of 2003, http://www.spamlaws.com
 • Правовое положение спама в США и Европе, http://www.securelist.com
 • Емельянова О. Российские законы против спама, http://www.citcity.ru
 • Наумов В. Спам: юридический анализ явления, http://www.russianlaw.net
 • Australia Spam Act 2003, http://www.comlaw.gov.au
 • Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi, http://www.e-qanun.gov.az
 • http://www.mincom.gov.az
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi, http://e-qanun.gov.az
 • «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.gov.az
 • Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
  http://www.e-qanun.gov.az
 • Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.gov.az
 • Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi, http://www.taxes.gov.az