№1, 2014

HUMAN CAPITAL IN VIEW OF FORMATION OF INFORMATION SOCIETY IN AZERBAIJAN
Lala F. Mustafayeva

The article focuses on the modernization of higher education by applying information and communication technologies and the creation of human capital, i.e.  the formation of the intellectual elite from the aspect of formation of the information society of Azerbaijan. In order to introduce new technologies to the education system it is proposed to establish affiliated companies specialized in this field. (pp. 50-56)

Keywords:information society, human capital, intellectual elite, modernization of education, distance education
References
  •  Женевская декларация принципов информационного общества, http//www.itu.int/wsis
  •  “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az/files/future_az.pdf.
  •  Гусейнова И. Политика государства в повышении качества человеческого капитала как основного условия инновационного развития, http://www.elections.az/news/a-441.html
  • 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı, 22 may 2009-cu il, http://www.edu.gov.az/view.php?lang= az&menu=83&id=74
  • Корчагин Ю.А. Человеческий капитал – что это такое и почему капитал?, www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=20
  • Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. Пер. с англ., М., Поколение, 2007, 368 c.
  • “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, http:// www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=72&id=302
  • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarina dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1(5), s. 41-51.
  • Мустафаев Р., Мустафаева Л. Формирование человеческого капитала в условиях инновационной экономики // “Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf” elmi-praktiki konfrans, Gəncə, 11-13 dekabr 2012, s.41-45.