AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNSAN KAPİTALI AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASININ ƏSAS AMİLİ KİMİ
Mustafayeva Lalə F.

Məqalədə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqaməti kimi insan  kapitalının – intellektual elitanın yaradılması, o cümlədən informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində ali təhsilin modernləşdirilməsi məsələlərinə baxılır. Yeni texnologiyaların təhsil sistemində tətbiq edilməsinə dəstək məqsədi ilə bu sahə üzrə ixtisaslaşdırılmış törəmə müəssisələrin yaradılması təklif olunur. (səh. 50-56)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, insan kapitalı, intellektual elita, təhsilin modernləşdirilməsi, distant təhsil
Ədəbiyyat
  •  Женевская декларация принципов информационного общества, http//www.itu.int/wsis
  •  “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az/files/future_az.pdf.
  •  Гусейнова И. Политика государства в повышении качества человеческого капитала как основного условия инновационного развития, http://www.elections.az/news/a-441.html
  • 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı, 22 may 2009-cu il, http://www.edu.gov.az/view.php?lang= az&menu=83&id=74
  • Корчагин Ю.А. Человеческий капитал – что это такое и почему капитал?, www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=20
  • Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. Пер. с англ., М., Поколение, 2007, 368 c.
  • “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, http:// www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=72&id=302
  • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarina dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1(5), s. 41-51.
  • Мустафаев Р., Мустафаева Л. Формирование человеческого капитала в условиях инновационной экономики // “Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf” elmi-praktiki konfrans, Gəncə, 11-13 dekabr 2012, s.41-45.