№1, 2015

THE HUMAN RESOURCES FORMATION IN E-GOVERNMENT: EXISTING PRACTICE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Zarifa G. Jabrayilova

The article comments on existing experiences of human resources formation in the e-government and analyses human resource indicators as one component of e-government development index. The issues of human resources formation are analyzed by classification, and existing problems in this field, as well as the present state in Azerbaijan are commented upon. (pp. 48-55)

Keywords:e-government, human resources, E-Government Development Index, human resources Index, personnel training, ICT literacy of population
References
 • Elektron Hökumət Bülleteni, Bülleten No:22/oktyabr 2014, http://www.mincom.gov.az
 • http://www.mincom.gov.az
 • “2008-2012-ciillərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət  Proqramı”, http://www.edu.gov.az
 • Gerald A.C. Personnel and Human Resource Management, 2002, Thomson Copyright, 511 p.
 • Yusifov F.F. İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.30–37.
 • http://cyber.law.harvard.edu
 • United Nations. E-Government SURVEY 2014, E-Government for the future we want, http://www.unpan3.un.org
 • The Global Information Technology Report 2009-2010, http://www.weforum.org
 • “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)", http://www.edu.gov.az
 • “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdirilmasi üzrə dövlət proqrami”, http://www.edu.gov.az
 • Cabbarov M. Elektron təhsilin formalaşması vəziyyəti və inkişaf perspektivləri / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, http://www.ict.az
 • Nkohkwo Q.N., Sirajul I.M. Challenges to the Successful Implementation of  e-Government Initiatives in Sub-Saharan Africa: A Literature Review // Electronic Journal of e-Government, 2013, Volume 11, Issue 2, pp.253-253.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı // İnformasita cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, 23–31.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Manaflı M.İ. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2009, 199 s.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri // İnformasita cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.73–79.
 • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” İnkişaf Konsepsiyası, http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, http://www.president.az
 • http://www.anl.az
 • Abbasov Ə.M. Azərbaycanda elektron hökumət quruculuğu: əldə edilən nailiyyətlər və qarşıda duran vəzifələr / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, http://www.ict.az